Aplinkosauginės priemonės

Kvapų neutralizavimo sistema „AirBorn10“

2019 metų gruodžio mėnesį AB „Grigeo Klaipėda“ įsigijo „AirBorn10“ kvapų neutralizavimo sistemą, skirtą neutralizuoti iš 14 km ilgio nuotekų transportavimo linijos, besidriekiančios nuo Nemuno g. 2, Klaipėda iki nuotekų valymo įrenginių, esančių Dumpiuose, periodinių nuorinimų metu išsiskiriančius kvapus.

Naudojant  „AirBorn10“ kvapų neutralizavimo sistemą, iš lengvai transportuojamo įrenginio, parodyto paveikslėlyje žemiau, purškiamas skystis su probiotikais, sukuriama dulksnos uždanga, kuri neutralizuoja ne tik išsiskiriančius kvapus, bet ir pagrindinę kvapo priežastį – kvapų sukėlėjus.

Bendrovė kvapų neutralizavimo sistemą naudoja pastarąją transportuodama į nuotekų vamzdyno nuorinimo vietas. Periodinių nuotekų vamzdynų nuorinimų metu Bendrovės specialistai vertina kvapų neutralizavimo sistemos darbo efektyvumą. Bendradarbiaudami su įrangos gamintojais toliau tobulina įrangos techninius sprendinius, kurie leis užtikrinti maksimalų kvapų neutralizavimo efektą ir garantuos minimalų poveikį aplinkai ir gyventojams.

AB „Grigeo Klaipėda“ 2019 metais investavo 1,2 mln. eurų sumą į neigiamą poveikį mažinančius projektus. Lėšos buvo skirtos:

  1. Dumpiuose esančių dviejų mechaninio nuotekų valymo baseinų (pirminis nusosdintuvas ir išlyginamasis) uždengimui, nuotekų mechaninio valymo metu išsiskiriančių kvapų sulaikymui.
  2. Kvapų ozonavimo sistemai, skirtai sulaikytų kvapų neutralizavimui.
  3. Nuotekų valykloje Dumpiuose susidarančio dumblo sausinimo įrangai (dekanteriui). Sausintas dumblas nebebus kompostuojamas tam skirtose aikštelėse, o bus perduodamas sudeginti.

Baseinų uždengimas ir kvapų neutralizavimo ozonu sistema pradėta naudoti 2019-12-15.

Kiekviename iš uždengtų baseinų oras su išsiskiriančiais kvapais ir susimaišęs su ozonu ištraukiamas ir nukreipiamas į reaktorius, kur sunaikinama iki 95% kvapą sukeliančių molekulių.

Nuotekų apskaitos, kokybės matavimo ir kontrolės sistema su nuotoliniu duomenų perdavimu

Perjungus gamybinių nuotekų perdavimą į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus, 2020 m. birželio 5 d. AB „Grigeo Klaipėda”, Nemuno g. 2, Klaipėda instaliuota gamybinių nuotekų apskaita, automatinis mėginių semtuvas, pH/T/ORP davikliai, skendinčių medžiagų analizatorius ir duomenų perdavimo įranga. Duomenys perduodami, kontroliuojami ir kaupiami AB Klaipėdos vanduo“ serveryje.

Nuotekų apskaitos, kokybės matavimo ir kontrolės sistema su nuotoliniu duomenų perdavimu garantuoja, kad AB „Grigeo Klaipėda“ gamybinės nuotekos yra nuolat stebimos ir kontroliuojamos, siekiant užtikrinti AB „Klaipėdos vanduo“ nustatytų nuotekų taršos rodiklių ir kitų kokybės parametrų laikymąsi.

Aplinkosaugos veiksmų planas 2021 m.

AB „Grigeo Klaipėda” nuotekų valykloje Dumpiuose ketinama įrengti dumblo sausinimo sistemą (dekanterį)

Įrengus dumblo mechaninio sausinimo sistemą Dumpiuose, bus galimybė nuotekų valykloje susidarantį dumblą lengviau panaudoti galutiniam realizavimui (be kompostavimo), žymiai sumažinti ar panaikinti atviro dumblo kompostavimo poreikius bei sumažinti iš dumblo kompostavimo aikštelių išsiskiriančių kvapų emisiją. Po valymo dumblas bus nusausinamas iki 27 % drėgmės ir perduodamas dumblo tvarkytojams tolimesniam naudojimui.

Dekanteris jau yra nupirktas ir sandėliuojamas AB „Grigeo Klaipėda“ ir bus sumontuotas, kai bus atliktas poveikio aplinkai vertinimas ir įvykdyti kiti teisės aktų reikalavimai.

AB „Grigeo Klaipėda“ planuoja įrengti anaerobinį bioreaktorių apyvartinio vandens valymui

Bendrovė numato modernizuoti apyvartinio vandens, susidarančio popieriaus gamybos procese, valymą. Modernizacijos tikslas – sumažinti taršos (BDS7) apkrovą Bendrovei priklausantiems biologiniams nuotekų valymo įrenginiams. Anaerobinį bioreaktorių numatoma pastatyti gamybinėje teritorijoje Nemuno g. 2, Klaipėda. Iš bioreaktoriaus biologiškai apvalytas apyvartinis vanduo (nuotekos) bus paduodamos tolimesniam jų valymui Bendrovei priklausančiuose nuotekų valymo įrenginiuose Dumpiuose. Anaerobinio bioreaktoriaus nuotekų valymo efektyvumas pagal BDS7 siekia ne mažiau kaip 80 %.

Anaerobinis nuotekų valymas yra labai efektyvus būdas biologiškai skaidomiems organiniams junginiams (ChDS / BDS) pašalinti.