Bendra informacija

2020-02-05 AB „Grigeo Klaipėda“ kreipėsi į Aplinkos apsaugos departamentą su prašymu parengti aplinkos atkūrimo priemonių planą bei jų įgyvendinimo priemones. 2020-02-21 Aplinkos apsaugos departamentas rašte AB „Grigeo Klaipėda“ nurodė, kad, negavus reikšmingų duomenų nėra galimybės atlikti neigiamo poveikio aplinkai reikšmingumo įvertinimo, todėl neigiamo poveikio aplinkai reikšmingumo įvertinimo terminas, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo II skirsnio 31 straipsniu, pratęstas iki 2020-05-22.

Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Aplinkos ministro  2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-228 (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja klausimus, susijusius su padarytos žalos paviršinio vandens ekologinei, cheminei ir (arba) kiekybinei būklei ir (arba) ekologiniam potencialui (Tvarkos aprašo 2.2. punktas) ištaisymo būdais, atkuriant pirminę aplinkos būklę. Jame yra nurodyta, kad žala aplinkai, susijusi su vandeniu, ištaisoma atkuriant pirminę aplinkos būklę, pasirenkant šiuos aplinkos atkūrimo būdus: pirminį, papildomą ir kompensuojamąjį (Tvarkos aprašo 10 punktas). Tvarkos aprašas nustato, kad Aplinkos apsaugos departamentas turi pareigą nustatyti žalą aplinkai ir atlikti neigiamo poveikio aplinkai reikšmingumo įvertinimą. Aplinkos apsaugos departamentas taip pat turi pareigą nuspręsti, kokios aplinkos atkūrimo priemonės turi būti taikomos ir reikalauti, kad ūkio subjektas vykdytų aplinkos atkūrimo priemones ir kontroliuoti aplinkos atkūrimo priemonių vykdymą (Tvarkos aprašo 27  punktas).

2020-02-07 raštu Bendrovė kreipėsi į Aplinkos apsaugos departamentą, Aplinkos apsaugos agentūrą bei Aplinkos ministeriją siūlydama pasitelkti tarptautinius/užsienio ekspertus nustatyti žalą aplinkai bei atlikti neigiamo poveikio aplinkai reikšmingumo įvertinimą, vadovaujantis Europos Sąjungos taikytinomis direktyvų nustatytais reikalavimais.

2020-02-10 Aplinkos apsaugos departamentas raštu  kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą su pavedimu pagal kompetenciją atlikti Kuršių marių, ekologinės būklės ar ekologinio potencialo bei cheminės būklės pablogėjimo įvertinimą, siekiant įvertinti AB „Grigeo Klaipėda“ vykdytos veiklos neigiamo poveikio aplinkai bei kitiems aplinkos komponentams reikšmingumo įvertinimą bei pateikti kitą informaciją ir išvadas, kurios gali būti reikšmingos aplinkos atkūrimo priemonių nustatymui

2020-02-20 raštu Bendrovė kreipėsi į Aplinkos apsaugos departamentą, Aplinkos apsaugos agentūrą bei Aplinkos ministeriją prašydama suteikti informaciją, kas ir kada pateiks atsakymą į 2020-02-05 AB „Grigeo Klaipėda“ rašte pateiktą prašymą nustatyti aplinkos (Kuršių marių) atkūrimo priemonių plano priemones bei jų įgyvendinimo terminus.

2020-02-21 Aplinkos apsaugos departamentas informavo Bendrovę, kad šiuo metu priimti sprendimo dėl padaryto poveikio reikšmingumo, aplinkos atkūrimo priemonių taikymo ir nuspręsti dėl efektyvių aplinkos būklės atkūrimo priemonių yra sudėtinga. Minėtame rašte nurodoma, kad: „įvertinant aukščiau išdėstytas aplinkybes ir atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. sausio 7 d. tarša buvo nutraukta, o nuo taršos nutraukimo momento aplinkos būklės stebėjimai ir matavimai nefiksuoja tolimesnio aplinkos blogėjimo, mūsų nuomone, nedelsiant taikyti aplinkos atkūrimo priemones netikslinga.“ Atsižvelgus į tai, kad šiai dienai nėra gauti reikšmingi duomenys, Aplinkos apsaugos departamento 2020-02-21 raštu pratęstas neigiamo poveikio aplinkai reikšmingumo įvertinimas iki 2020-05-22.

2020-02-21 raštu Bendrovė kreipėsi į Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūrą prašydama atlikti objektų tyrimą ikiteisminiame tyrime, t.y. kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą atlikti gamtai padarytos žalos tyrimą inter alia atsakant į Bendrovės rašte pasiūlytus klausimus.

2020-03-10 Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūra nutarimu tenkino Bendrovės prašymą atlikti gamtai padarytos žalos tyrimą prašyme nurodytus klausimus įtraukiant į tyrimo apimtį ir tyrimą pavedant atlikti specialių žinių turintiems ekologams ir nuotekų valymo technologams.

Analogiški klausimai buvo įtraukti ir į tarptautiniams / užsienio kompetentingiems ekspertams suformuoto ekspertinio tyrimo apimtį.

Kuršių marių vandens būklei padarytos žalos nustatymui bei apskaičiavimui Bendrovė organizavo užsienio (tarptautinių) ekspertinių bendrovių/asmenų atranką (konkursą), kurį laimėjo JAV ir Italijos bendrovių, teikiančių konsultacines paslaugas aplinkosaugos srityje, grupė, į kurios sudėtį įeina TIG Environmental (pagrindinis specialistas dr. Carlo Monti), Veritas Economic Consulting (specialistai Tim Negley ir Dennis Farley) ir Hidrodata S.p.A (specialistas Luca Dutto) (toliau – TIG).  TIG savo tyrimo išvadų dėl Bendrovės veiksmais padarytos žalos Kuršių marių vandens būklei dar nėra pateikęs.

TIG Environmental yra tarptautinė bendrovė, sukaupusi daug patirties atliekant mokslinius tyrimus gamtosaugos srityje, vertinant ir tiriant aplinkos, vandens užterštumą, atlieka vietos tyrimus, siekiant nustatyti užterštumą, tame tarpe ir vandens ar gruntinių vandenų; teikia technines paslaugas, siekiant identifikuoti ir įvertinti užterštas vietoves, įskaitant ir į vandenį patekusias daleles; turi patirties, atliekant tyrimus, nustatančius vandens užterštumą ne tik dabartiniu, bet ir ankstesniu laikotarpiu (užterštumo istoriją) (interneto prieiga – http://intell-group.com/2019/index_environmental.html).

Veritas Economic Consulting naudoja šiuolaikinius mikroekonomikos metodus svarbioms aplinkos, išteklių ir sveikatos problemoms spręsti. Ji naudoja sudėtingas apklausų tyrimo metodikas kartu su modeliavimu ir optimizavimo modeliavimu, kad sukurtų aiškias ataskaitas ir galingas programinės įrangos priemones, kurios naudojamos daugeliui tikslų, įskaitant strateginių sprendimų priėmimą, politinių sprendimų informavimą, norminių aktų poveikio ir ekonominės naudos analizę, palaikymą normų laikymosi, paramos teisminiuose ginčuose teikimą ir aplinkosaugos vertinimų atlikimą (interneto prieiga – http://veritaseconomics.com/).

HYDRODATA buvo įsteiga 1976 m. gruodį (jos ankstesnis pavadinimas – H.C. Hydrodataconsult) Turino politechnikos profesorių ir jaunųjų inžinierių grupės; ji teikia inžinerines paslaugas ir technines-ekonomines ir organizacines konsultacijas, atlieka hidrologinės-hidraulinės-aplinkos srities tyrimus. Hydrodatos komandą sudaro daugiau nei 50 inžinerijos, hidrologijos, hidrodinamikos, hidroekologijos, hidraulinės infrastruktūros, geologijos, hidrogeologijos, geotechnikos, architektūros, miesto planavimo, ekonomikos, ekologinių ir aplinkos aspektų bei teritorinių tarnybų specialistų; detalesnė informacija yra nurodyta jos tinklalapyje (interneto prieiga – https://www.hydrodata.it/en/).

2020-06-26 Aplinkos apsaugos departamentas raštu Bendrovei pateikė Aplinkos apsaugos agentūros atliktą paviršinio vandens telkinio – Kuršių marių ekologinės būklės ar ekologinio potencialo bei cheminės būklės pablogėjimo įvertinimą (toliau – AAA vertinimas) ir nurodė, kad šiuo raštu taip pat prašoma Bendrovės pateikti aplinkos atkūrimo priemonių planą dėl pirminio, papildomo ir kompensuojamojo aplinkos atkūrimo priemonių panaudojimo.

2020-08-26 raštu Bendrovė informavo Aplinkos apsaugos departamentą, kad remiantis šiuo metu objektyviais viešojo administravimo subjektų imperatyvių teisės aktų nustatyta tvarka surinktais  viešaisiais duomenimis apie Kuršių marių vandens būklę ties AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų išleistuvu laikotarpyje nuo 2012-01-01 iki 2019-12-31, o taip pat TIG specialistų atliktu AAA vertinimo išvadų ekspertiniu vertinimu, Europos Sąjungos Direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), kuri yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis, nustatytų ir Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašu perkeltų į nacionalinę teisinę sistemą žalos gamtai ištaisymo priemonių Bendrovė šiuo metu neturi faktinio ir teisinio pagrindo taikyti.