Įgyvendinami projektai

Šiuo metu mažindami poveikį aplinkai, investuojame į nuotekų valymo ir kvapų emisijų mažinimo technologinius sprendimus.

  • Dumpių nuotekų valykla

2019 m. Dumpių nuotekų valykloje įgyvendintas investicinis projektas, kurio metu uždengti du nuotekų valymo baseinai, įrengta kvapų šaltinių ozonavimo ir monitoringo sistema. Įdiegtos priemonės leido sustiprinti kvapų prevenciją ir minimizuoti lokalią jų sklaidą. Nuo 2020 m. sausio 7 d. nuotekos iš AB „Grigeo Klaipėda“ gamyklos (Nemuno g. 2, Klaipėda) yra nukreiptos tiesiogiai į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginius. Visas Dumpiuose sukauptas kompostas buvo išvežtas ir perduotas tolimesniam  tvariam panaudojimui. 2019-2021 m. laikotarpiu optimizavus nuotekų valymo procesą, išvežus tolimesniam naudojimui sukauptą kompostą, Dumpiuose buvo eliminuoti visi oro ir kvapų taršos šaltiniai.

  • Nuotekų apskaitos, kokybės matavimo ir kontrolės sistema

2020-2021 m. AB „Grigeo Klaipėda” gamyklos teritorijoje (Nemuno g. 2, Klaipėda) įdiegtas platus spektras organizacinių ir technologinių priemonių, skirtų lokaliai eliminuoti arba suvaldyti susidarančių kvapų sklaidą, įrengtos dvi mobilios NH3 ir H2S emisijų nepertraukiamo matavimo stotelės.

Per šį laikotarpį instaliuota gamybinių nuotekų apskaitos ir stebėsenos sistema, kurią sudaro dvi mobilios NH3 ir H2S emisijų nepertraukiamo matavimo stotelės, automatinis mėginių semtuvas, pH/T/ORP davikliai, skendinčių medžiagų analizatorius ir duomenų perdavimo įranga. Iš šių šaltinių duomenys tiesiogiai perduodami, kontroliuojami ir kaupiami AB „Klaipėdos vanduo“ duomenų bazėse.

Nuotekų apskaitos, kokybės matavimo ir kontrolės sistema su nuotoliniu duomenų perdavimu garantuoja, kad AB „Grigeo Klaipėda“ gamybinės nuotekos yra nuolat stebimos ir kontroliuojamos, siekiant užtikrinti AB „Klaipėdos vanduo“ nustatytų nuotekų taršos rodiklių ir kitų kokybės parametrų laikymąsi.

Gamybos veikloje buvo nustatytas kvapų neutralizavimui ir apyvartinio vandens mikrobiologinei kontrolei skirtų medžiagų parinkimo procesas, jų naudosenos stabilus ir reguliarus dozavimas. Vykdant gamybinę veiklą susidarančios nuotekos yra reguliariai tiriamos mikrobiologiniais tyrimo metodais.

  • Parama mokslui – taršos mažinimo technologijoms kurti

2020 m. birželį AB „Grigeo Klaipėda“ su Klaipėdos universitetu pasirašė paramos sutartį dėl tikslinės 500 tūkst. eurų paramos skyrimo aplinkos taršos mažinimo sprendimų kūrimui Klaipėdos regione ir aplinkosaugos specialistų rengimo.

Vadovaujantis sutarties sąlygomis, ketinama vykdyti penkių metų trukmės aplinkosauginių veiksmų programą, orientuotą į ilgalaikės vertės kūrimą. Sutarta dėl trijų programų plėtojimo. Pirmoji – aplinkos oro taršos (pramonės ir transporto teršalų, lakių organinių junginių) stebėsenos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Klaipėdos mieste. Antroji – pažangiųjų valymo technologijų taikymas sulaikant ir šalinant pavojingus organinius mikroteršalus miesto nuotekų valymo įrenginiuose. Trečioji – paramos teikimas bakalauro ir magistrantūros studijų projektams rengiant baigiamuosius darbus.