Geroji tarptautinė praktika

Europos Sąjungos Direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis.

Direktyvoje žalos aplinkai sąvoka apibrėžiama taip: „saugomoms rūšims ir natūralioms buveinėms daroma žala, kuri daro reikšmingą neigiamą poveikį siekiant tokių buveinių arba rūšių palankiausios apsaugos būklės arba palaikant ją. Tokio poveikio reikšmingumas turi būti vertinamas darant nuorodą į pirminę būklę, atsižvelgiant į I priede nustatytus kriterijus.“

Pagal Direktyvos 1 priedą:

„Didele žala nelaikoma tokia žala:

  • neigiami pokyčiai, mažesni už natūralius svyravimus, laikomus normaliais tai rūšiai arba buveinei,
  • neigiami pokyčiai, susidarantys dėl natūralių priežasčių arba įsikišimo, susijusio su įprastu vietovių tvarkymu, kuris apibūdintas buveinės aprašuose arba tiksliniuose dokumentuose arba kurį prieš tai vykdė savininkai arba subjektai,
  • žala rūšims arba buveinei, jei nustatyta, kad per trumpą laiką be jokio įsikišimo jos atsinaujins iki pirminės būklės arba iki būklės, kuri vien tik dėl rūšies arba buveinės dinamikos savybių tampa būkle, tapačia arba geresne už pirminę būklę.“

Daugiau informacijos apie direktyvą galite rasti čia. (ES direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą; Equivalency Methods for Environmental Liability; Assessing Damage and Compensation Under the European Environmental Liability Directive nuorodos).