Dumpiai-Dumpiai projektas

AB „Grigeo Klaipėda“ savo gamyklos teritorijoje, Nemuno g. 2, Klaipėdoje, neturi mechaninio ir biologinio nuotekų valymo įrengimų, kas iš esmės lemia sunkumus užtikrinant, kad į AB „Klaipėdos vanduo“ valymo įrenginius, kurie nėra techniškai pritaikyti išvalyti gamybines nuotekas, patektų tokio užterštumo nuotekos, kurios netrikdytų AB „Klaipėdos vanduo“ valymo įrenginių darbo, ir užtikrintų galimybę Bendrovei tęsti veiklą. Šis tikslas galėtų būti pasiektas, jei Bendrovė turėtų galimybę iš fabriko teritorijos Nemuno g. 2, Klaipėdoje nuotekas nukreipti į Bendrovės valymo įrenginius, esančius Dumpiuose  tam, kad atliktų pirminį nuotekų valymą ir mechaniniu ir biologiniu būdu išvalytas bei leistinos taršos normatyvus atitinkančias nuotekas galutiniam išvalymui perduotų į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą Dumpiuose nuotekų tvarkymo sutarties pagrindu.

2020-03-03 AB „Klaipėdos vanduo“ išduotų prisijungimo sąlygų Nr. 2020/S.6/3-327  pagrindu Bendrovė parengė nuotekų tinklų prijungimo prie AB „Klaipėdos vanduo“ nuotakyno Dumpiuose techninį projektą (toliau – Techninis projektas).  Įgyvendinus Techniniame projekte numatytus sprendinius, Dumpiuose esančioje nuotekų valykloje būtų suinstaliuoti papildomi įrenginiai, įrengta apvalytų nuotekų linija iki šulinio Nr. 200, iš kurio numatyta perpumpuoti nuotekas per naujai įrengtą nuotekų trasą į AB „Klaipėdos vanduo“ slėginę liniją d1000 sauso statymo siurbliu. Tada jos būtų perduodamos į  AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą Dumpiuose galutiniam išvalymui.

Techninio projekto sprendiniuose numatyta, kad Dumpiuose esantys Bendrovės nuotekų valymo įrenginiai ir juose esanti įranga yra pajėgūs pasiekti reikiamą išvalymo lygį, neviršijant 2020-03-03 Prisijungimo sąlygose nustatytų leistinos taršos rodiklių: BDS7 – 800 mg/l, ChDS/ BDS7 santykis <3, pH – 6,5-9,5, maksimali temperatūra – 45˚.

Techniniu projektu su AB „Klaipėdos vanduo“ turi būti suderintos nuotekų komercinės apskaitos mazgo, automatinių mėginių semtuvo ir pH/T/ORP daviklio, skendinčių medžiagų analizatoriaus įrengimo vietos, duomenų perdavimo įranga, jos apimtis.  Įgyvendinusi Techninio projekto sprendinius, Bendrovė realiai (faktiškai) užtikrintų AB „Klaipėdos vanduo“ pateiktų prisijungimo sąlygų įgyvendinimą, leisiantį užtikrinti, kad Bendrovė į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą perduos taršos reikalavimus atitinkančias apvalytas nuotekas.

Schema Nr. 1 Planuojama nuotekų transportavimo ir valymo schema.

2020-05-05 Bendrovė kreipėsi į prokuratūrą, prašydama leisti suderinti Techninį projektą su kompetentingomis institucijomis, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir atlikti statybos darbus. Klaipėdos apylinkės prokuratūra savo 2020-05-13 nutarime nurodė, kad Bendrovei nėra reikalingas teisėsaugos institucijų leidimas suderinti Techninį projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

2020-09-14 buvo išduotas Techninio projekto ekspertizės aktas, patvirtinantis, kad Techninis projektas atitinka visus teisinius reikalavimus ir Techninį projektą galima tvirtinti.

2020-09-15 Techninis projektas buvo įkeltas į Infostatybą, dėl ko pradėta jo derinimo su atsakingomis institucijomis procedūra. Ją įvykdžius, teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovei bus išduotas statybą leidžiantis dokumentas, suteiksiantis teisę įgyvendinti Techniniame projekte numatytus sprendinius Dumpiuose esančioje nuotekų valykloje (t.y. įrengti apvalytų nuotekų liniją iki šulinio Nr. 200, iš kurio numatyta įrengti nuotekų perpumpavimą į AB „Klaipėdos vanduo“ slėginę liniją d1000 sauso statymo siurbliu).

2020-11-09 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija išdavė Bendrovei statybą leidžiantį dokumentą – leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) Nr. LSNS-34-201109-00731, kuriuo Bendrovei leidžiama statyti Techniniame projekte numatytus naujus nuotekų tinklus Dumpiuose.

Techninio projekto suderinimas su atsakingomis institucijomis bei statybą leidžiančio dokumento gavimas tuo pačiu patvirtina, kad viešojo administravimo institucijų požiūriu, tuo atveju, jei bus leista ir atitinkamai bus atlikti jame numatyti naujos statybos darbai, Bendrovės nuotekos galės būti valomos jos valymo įrenginiais, esančiais Dumpiuose, ir perduodamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginius galutiniam išvalymui Techniniame projekte numatytu būdu.