Nuotekų valymas po 2020-01-07

Nuo 2020-01-07 AB „Grigeo Klaipėda“ perjungė visų Bendrovės gamybinių nuotekų išleidimą į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus, esančius Nemuno g. 2, Klaipėdoje.

Bendrovės valymo įrenginiuose, esančiuose Dumpių kaime, Klaipėdos rajone valomas tik kompostavimo aikštelių filtratas ir paviršiniai vandenys, kurie savitaka patenka į filtrato siurblinę. Apvalytos nuotekos, kai yra pasiekti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime (TIPK leidimas) numatyti reikalavimai, išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo” apvalyto vandens kolektorių.

2020-01-07 AB „Grigeo Klaipėda“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ sudarė laikinąją nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, galiojiančią iki  2020-01-14, kurioje buvo nustatyti Bendrovės išleidžiamų gamybinių nuotekų taršos normatyvai ir kitos sąlygos. Sutarties galiojimas  buvo du kartus pratęstas, atitinkamai iki 2020-02-14 ir 2020-03-14.

2020-01-27 AB „Klaipėdos vanduo“ išdavė AB „Grigeo Klaipėda“ laikinojo prisijungimo sąlygas nuotekų tinklų prijungimui Nemuno g. 2, Klaipėdoje.

2020-03-13 AB „Grigeo Klaipėda“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ sudarė naują laikinąją nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, galiojančią iki 2020-04-14, kurioje buvo nustatyti Bendrovės išleidžiamų gamybinių nuotekų taršos normatyvai ir kitos sąlygos. Sutarties galiojimas buvo pratęstas iki 2020-05-14.

2020-05-15 AB „Klaipėdos vanduo“ nepratęsus  su AB „Grigeo Klaipėda“  sudarytos nuotekų tvarkymo sutarties, AB „Grigeo Klaipėda“ buvo priversta laikinai stabdyti savo gamybinę veiklą iki 2020-06-04.

2020-06-05 AB „Grigeo Klaipėda“ įgyvendino visus AB „Klaipėdos vanduo“ 2020-01-27 išduotose prisijungimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir tą pačią dieną  sudarė naują laikinąją nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, galiojančią iki 2020-07-05, kurioje buvo nustatyti Bendrovės išleidžiamų gamybinių nuotekų taršos normatyvai ir kitos sąlygos.

2020-06-29 AB „Grigeo Klaipėda“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ sudarė naują laikinąją nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, galiojančią iki 2020-08-04, kurioje buvo nustatyti Bendrovės išleidžiamų gamybinių nuotekų taršos normatyvai ir kitos sąlygos. Sutarties galiojimas buvo pratęstas iki 2020-09-03.

AB „Grigeo Klaipėda“ viršijus sutartinius suminės taršos kiekius, AB „Klaipėdos vanduo“ nuo 2020-08-31 nutraukė nuotekų priėmimą ir AB „Grigeo Klaipėda“ buvo priversta laikinai stabdyti savo gamybinę veiklą iki 2020-09-06.

2020-09-04 AB „Grigeo Klaipėda“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ sudarė naują laikinąją nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį dėl nuotekų priėmimo nuo 2020-09-07, galiojančią iki 2020-10-07, kurioje buvo nustatyti Bendrovės išleidžiamų gamybinių nuotekų taršos normatyvai ir kitos sąlygos.

2020-10-07 AB „Grigeo Klaipėda“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ sudarė naują laikinąją nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, galiojančią iki 2020-11-05, su automatinio sutarties pratęsimo galimybe iki 2021-01-04, kurioje  nustatyti Bendrovės išleidžiamų gamybinių nuotekų taršos normatyvai ir kitos sąlygos.

2020-12-28 AB „Grigeo Klaipėda“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ sudarė naują laikinąją nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, galiojančią iki 2021-01-31, su automatinio sutarties pratęsimo galimybe iki 2021-03-31, kurioje  nustatyti Bendrovės išleidžiamų gamybinių nuotekų taršos normatyvai ir kitos sąlygos.

2021-03-31 AB „Grigeo Klaipėda“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ sudarė naują laikinąją nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, galiojančią iki 2021-04-30, su automatinio sutarties pratęsimo galimybe iki 2021-06-30, kurioje  nustatyti Bendrovės išleidžiamų gamybinių nuotekų taršos normatyvai ir kitos sąlygos.

Bendrovė savo gamyklos teritorijoje, Nemuno g. 2, Klaipėdoje, neturi mechaninio ir biologinio nuotekų valymo įrengimų ir dėl to negali  atlikti pirminio nuotekų valymo prieš jas atiduodant į centralizuotus nuotekų valymo tinklus, kaip reikalaujama vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu. Todėl AB „Klaipėdos vanduo“ su Bendrove sudaro laikinas nuotekų tvarkymo sutartis.

Tokia situacija iš esmės lemia sunkumus užtikrinant, kad į AB „Klaipėdos vanduo“ valymo įrenginius, kurie nėra techniškai pritaikyti išvalyti Bendrovės gamybines nuotekas, patektų tokio užterštumo nuotekos, kurios netrikdytų AB „Klaipėdos vanduo“ valymo įrenginių stabilaus darbo, ir užtikrintų galimybę Bendrovei tęsti veiklą netrikdomai. Šie tikslai galėtų būti pasiekti, jei Bendrovė turėtų galimybę iš fabriko teritorijos Nemuno g. 2, Klaipėdoje nuotekas nukreipti į Bendrovės valymo įrenginius, esančius Dumpiuose  tam, kad atlikti pirminį nuotekų valymą ir mechaniniu ir biologiniu būdu apvalytas bei leistinos taršos normatyvus atitinkančias nuotekas su AB „Klaipėdos vanduo“ sudarytos nuotekų tvarkymo sutarties pagrindu perduoti į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą Dumpiuose galutiniam nuotekų išvalymui.